Tubor

TUBOR standart 70 kamina
TUBOR standart 70 kamina
Tubor • 70 А*ч • 680 А
30 800 тг

TUBOR ASIA EFB 100
TUBOR ASIA EFB 100
Tubor • 100 А*ч • 900 А
51 500 тг

TUBOR standart 100
TUBOR standart 100
Tubor • 100 А*ч • 860 А
46 300 тг

TOPBAT 135
TOPBAT 135
Tubor • 135 А*ч • 850 А
49 800 тг

TOPBAT 190
TOPBAT 190
Tubor • 190 А*ч • 1150 А
57 500 тг

TUBOR standart 190
TUBOR standart 190
Tubor • 190 А*ч • 1250 А
69 000 тг

TUBOR Asia Standart 50
TUBOR Asia Standart 50
Tubor • 50 А*ч • 410 А
24 400 тг
18 900 тг
при обмене

TOPBAT 55
TOPBAT 55
Tubor • 55 А*ч • 450 А
15 500 тг

TOPBAT 60
TOPBAT 60
Tubor • 60 А*ч • 480 А
18 000 тг

TUBOR standart 60
TUBOR standart 60
Tubor • 60 А*ч • 540 А
24 800 тг

TOPBAT 62
TOPBAT 62
Tubor • 62 А*ч • 500 А
19 500 тг

6 CT - 62 TUBOR standart
6 CT - 62 TUBOR standart
Tubor • 62 А*ч • 570 А
26 300 тг

TOPBAT 75
TOPBAT 75
Tubor • 75 А*ч • 580 А
25 000 тг

TUBOR standart 75
TUBOR standart 75
Tubor • 75 А*ч • 700 А
31 200 тг

TUBOR Asia Silver 77
TUBOR Asia Silver 77
Tubor • 77 А*ч • 650 А
38 300 тг

TOPBAT 90
TOPBAT 90
Tubor • 90 А*ч • 680 А
28 500 тг

TUBOR TRUCK 225
TUBOR TRUCK 225
Tubor • 225 А*ч • 1450 А
102 000 тг

Titan ARCTIC 62
Titan ARCTIC 62
Tubor • 62 А*ч • 950 А
31 300 тг

TUBOR AQUATECH 6 CT-100.0 VL
TUBOR AQUATECH 6 CT-100.0 VL
Tubor • 0 А*ч • 860 А
65 000 тг

TUBOR AQUATECH 6 CT-75.0 VL
TUBOR AQUATECH 6 CT-75.0 VL
Tubor • 0 А*ч • 710 А
41 300 тг

TUBOR Asia Standart 62
TUBOR Asia Standart 62
Tubor • 62 А*ч • 550 А
28 000 тг

TUBOR Asia STANDART 72
TUBOR Asia STANDART 72
Tubor • 72 А*ч • 640 А
33 000 тг

TUBOR ASIA SILVER 100
TUBOR ASIA SILVER 100
Tubor • 100 А*ч • 850 А
45 800 тг

TUBOR Asia Standart 95
TUBOR Asia Standart 95
Tubor • 95 А*ч • 770 А
43 000 тг

TUBOR EFB 60
TUBOR EFB 60
Tubor • 600 А*ч • 60 А
34 000 тг

TUBOR EFB 75
TUBOR EFB 75
Tubor • 75 А*ч • 760 А
40 000 тг

TUBOR SYNERGY 63
TUBOR SYNERGY 63
Tubor • 63 А*ч • 630 А
30 200 тг

TUBOR SYNERGY 65
TUBOR SYNERGY 65
Tubor • 65 А*ч • 650 А
32 200 тг

TUBOR SYNERGY 74 низкий
TUBOR SYNERGY 74 низкий
Tubor • 74 А*ч • 700 А
36 300 тг

TUBOR SYNERGY 75
TUBOR SYNERGY 75
Tubor • 75 А*ч • 720 А
33 900 тг

TUBOR Asia Silver 57
TUBOR Asia Silver 57
Tubor • 57 А*ч • 500 А
27 500 тг

TUBOR Asia Silver 70
TUBOR Asia Silver 70
Tubor • 70 А*ч • 600 А
32 300 тг

TUBOR Asia Standart 90
TUBOR Asia Standart 90
Tubor • 90 А*ч • 750 А
40 000 тг

TOPBAT 190 БОЛТ клеммы
TOPBAT 190 БОЛТ клеммы
Tubor • 190 А*ч • 1150 А
58 500 тг

6 CT-100 Tubor EFB
6 CT-100 Tubor EFB
Tubor • 100 А*ч • 930 А
60 000 тг

6 CT-76 Tubor SYNERGY
6 CT-76 Tubor SYNERGY
Tubor • 76 А*ч • 730 А
35 800 тг

6 СT-85 Tubor SYNERGY низкий
6 СT-85 Tubor SYNERGY низкий
Tubor • 85 А*ч • 800 А
42 000 тг

6 СT-110 Tubor SYNERGY
6 СT-110 Tubor SYNERGY
Tubor • 110 А*ч • 950 А
55 500 тг

Titan ARCTIC 75
Titan ARCTIC 75
Tubor • 75 А*ч • 750 А
37 000 тг

Titan ARCTIC 100
Titan ARCTIC 100
Tubor • 100 А*ч • 950 А
51 700 тг

ARCTIC ASIA 65
ARCTIC ASIA 65
Tubor • 65 А*ч • 640 А
37 200 тг

TUBOR Asia Silver 80
TUBOR Asia Silver 80
Tubor • 80 А*ч • 710 А
46 200 тг